Kollekten fortsätter till ”en skola för fred” med skolböcker för krig

Skärmdump från Facebook: En skolelev på en skola i Gaza visar upp en antisemitisk konspirationsteori i årskurs 7 samhällskunskapsbok.

Insamling av pengar fortsätter genom Svenska kyrkan till ”en skola för fred” med skolböcker för krig. Svenska kyrkan och dess närstående organisation Svenska Jerusalemföreningen som stödjer skolan har inte tagit till sig av kritiken mot skolans läroplan och skolböcker utan håller fast vid att den palestinska skolan är en skola för fred. Uppgiftslämnare som larmar om skolböckernas våldsbejakande och antisemitiska innehåll kallas för ”krafter bland kristna i Sverige som motverkar fredsarbete”.

I december 2018 skrev jag om att Svenska kyrkan under flera års tid har valt att ge stora summor av kollekt samt kyrkoavgifter till Svenska Jerusalemföreningens Den Gode Herdens Svenska Skola i Betlehem som använder sig av skolböcker som förhärligar våld och sprider antisemitism samtidigt som den marknadsförs som ”en skola för fred”.

Svenska Jerusalemföreningen beskrivs av Svenska kyrkan som en ideell och självständig organisation som verkar inom Svenska kyrkan. På bilder som jag hittade både på Svenska Jerusalemföreningens hemsida och skolans Facebooksida såg jag den Palestinska myndighetens skolböcker användas i undervisningen.

Vad är det då som är så problematiskt med dessa skolböcker. Låt mig ge några magstarka exempel som jag själv granskat från de senaste årens palestinska skolböcker.

(sidan 64, Vårt vackra språk, årskurs 3, volym 2, 2018) 

Översättning från arabiska till svenska: 

“Sjung och memorera: De Generösas Land 

Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land. Och ska avlägsna inkräktaren från mitt land. Och ska utrota återstoderna av utlänningarna/främlingarna. Åh land av Al-Aqsa och Haram. Åh ridderlighetens och generositetens vagga.

Tålmodig,var tålmodig då segern är vår. Gryningen framträder ur förtrycket.”

(sidan 64, Vårt vackra språk, årskurs 3, volym 2, 2018) 

(sidan 98, Islamisk utbildning, årskurs 12, 2018) 

Översättning från arabiska till svenska: “Jihads tjänst för Allahs skull” 

Jihad handlar om stolthet, seger, framgång på plats, och i övergivandet av Jihad finns det förödmjukelse och förlust. Det står i haditen:
När ett folk lämnar Jihad, slår Allah dem med vånda
Jihad är den bästa gärningen som görs för Allsmäktige Allah. Profeten sade: ”En Mujahid (jihadkrigare) för Allahs skull är mer som en som fastar, som håller fast vid Allahs verser, aldrig blir trött från en fasta, ej heller från en bön, tills mujahiden är tillbaka [från tjänst]”. Jihad är en lönsam affärsuppgörelse med allsmäktige Allah som leder till inlösning(befrielse) från elden[i helvetet] och vinnandet av förlåtelse och al-Jannah[ paradiset]. Allah sade: 

TROENDE! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande?
[Den består för er del i att] ni tror på Allah och Hans Sändebud och strävar och kämpar för Allahs sak med er egendom och ert liv som insats; detta är för er det bästa – om ni bara visste! 

[I gengäld] skall Han förlåta era synder och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, och de bästa boningar i [detta] Edens paradis; detta är den stora, den lysande segern.” 

(Surat As-Saff 61:10-13)
(sidan 98, Islamisk utbildning, årskurs 12, 2018) 

I skolböckerna berättas ibland om förebilder som använt våld eller offrat sig i jihad. Inte sällan är förebilderna kvinnor som offrar sina barn eller sig själva i våldsbejakande kamp. En förebild som hämtas från islams historia är historien om Tamadur Bint Amro.

Översättning från arabiska till svenska: 

“Följeslagerskan Khansa [vild kvinna] må Allah vara nöjd med henne. 

Hennes namn är Tamadur bint Amro, känd som Khansa. Hon var känd för att vara tålmodig, modig, blev känd för sina dikter, särskilt hennes klagovisor för sina två bröder, Sakhr och Mu’awia.
Khansa kom över till profeten med hennes folk av Banu Saleem, blev muslim med dem, och när det var dags för jihad; för att försvara religionen och sprida islam, så samlade hon sina fyra söner, uppmanade dem att slåss och göra jihad för Allahs skull, och hon bjöd dem farväl. Så de gjorde jihad och uppsteg som martyrer i striden, och när hon fick nyheterna stod hon tålmodigt och försonad och tackade allsmäktige Allah och sade i ståndaktighet och beslutsamhet: Tack Allah som hedrade mig med deras martyrskap och jag ber Allah att ansluta mig med dem i hans tillstånd av barmhärtighet. 

Ämne för diskussion:
Jag kommer att prata om den palestinska kvinnans roll i att göra uppoffringar och visa ståndaktighet inför den judisk-sionistiska ockupationen.” 

(sidan 77, Islamisk utbildning, årskurs 5, volym 2, 2017)

Som vi ser av exemplet ovan så försöker de palestinska utbildningsmyndigheterna koppla bitar ur islams historia till den palestinska situationen idag. Personer som deltagit i så kallat heligt krig, jihad, eller offrat sina barn i ett sådant krig blir i den palestinska skolan ”förebilder” som tjänar som rättfärdigande exempel i nationalistiska och religiösa extremisters kamp mot Israel där vidrigt nog de palestinska barnen offras på den palestinska nationalismens och religiösa extremisters altare.

Det finns även exempel i skolböckerna på ”förebilder” ur den palestinska nationalismens historia. Dalal Al-Mughrabi, det palestinska partiet Fatahs ärketerrorist, busskapare och självmordsbomberska beskrivs i poetiska termer i skolboken ”Det arabiska språket” som används i årskurs 5. I skolboken hyllas hon för sitt terrordåd, genom vilket hon mördade flera israeliska barn. Totalt miste 38 personer livet när Al-Mughrabi sprängde sig till döds i en buss år 1978, i syfte att begå terrordåd. 

Översättning från arabiska till svenska: 

Efter två decennier besvarade hon det inre kallet från sin vädjande nation.” 

“Ockupationsstyrkorna hade kännedom om den kapade bussen, så de satte upp vägspärrar, men Dalal och de som var med henne kunde passera genom alla checkpoints tills bussen stoppades mycket kraftigt/brutalt, efter att ockupanterna hade samlat sina militära styrkor. En ojämlik kamp pågick mellan hennes grupp och ockupationen, som omringade dem från alla håll. Således uppsteg hon som martyr med 8 av sina kamrater. 

Efter att de hade orsakat ockupationen ett stort antal sårade och dödsfall, så förde Dalal tillbaka Deir Yassin en del av dess rätt och vattnade Palestinas land med sitt färska blod som resulterade i en blomstrande revolutionär historia som inte kommer att hålla sig tillbaka.” 

(sidan 52-53, Arabiska språket, volym 2, 2018) 

De judiska barnen som blev terroroffer i palestinska terroristen Dalal Al-Mughrabis terrordåd 1978.
Skärmdump från dokumentär om terroristen Dalal Al Mughrabis liv. Dokumentären
visas i de palestinska skolorna.

Det är viktigt att notera att de här våldsbejakande texterna utsätts barnen för redan från årskurs tre. Förutom dessa exempel fann jag även exempel på antisemitiska beskrivningar av judar som lögnaktiga (sidan 21, Islamisk utbildning, årskurs 12, 2018) och korrupta (sidan 149, Heliga Koranen och dess vetenskaper, årskurs 11, 2013) och en bild i en skolbok för årskurs 7 (sidan 64, Samhällskunskap, årskurs 7, 2017) visar en davidsstjärneprydd grävskopa som gräver under Al-Aqsamoskén och Klippdomen på Tempelberget i Israels huvudstad Jerusalem. Bilden anspelar på en antisemitisk konspirationsteori som ursprungligen spreds av den pro-nazistiske stormuftin i Jerusalem, Haj Amin Al-Husseini. Konspirationsteorin går ut på att den judiska staten Israel och judar som grupp avser förstöra den för både judar och muslimer heliga platsen. Konspirationsteorin är en ren lögn och antisemitism, alltså inget som hör hemma i skolböcker i en ”skola för fred”.

Självklart är inte allt som lärs ut i palestinska skolböcker våld, hat och antisemitism men tillräckligt mycket för att bidra till att det normaliseras. Det är tillräckligt för att Mellanösternkonflikten inte ska bli löst och tillräckligt för att skada de palestinska barnens samexistens på denna jord med deras judiska grannar.

När jag gjorde research om de palestinska skolböckerna använde jag som bakgrund rapporter från israeliska undersökningsinstituten IMPACT-SE och Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. Jag fick tag på skolböckerna från palestinska hemsidor tillhörande den Palestinska myndigheten, gick till källorna och letade upp de kritiska passagerna i skolböckernas texter. Jag gick igenom det kritiska innehållet med arabiska och palestinska översättare här i Sverige utan att de fått tillgång till de israeliska rapportern. Jag ställde kritiska frågor om översättningarna samt dubbelkollade översättarnas översättningar. Resultatet blev att jag kunde konstatera att översättningarna i de israeliska rapporterna stämde.

Både i skolböckerna och på väggarna på Den Gode Herdens Svenska Skola finns kartor som inte visar Israel utan ersatt den judiska staten med Palestina. Men i Svenska Jerusalemföreningens tidskrift försäkrar skolan att de lär barnen om Israel (Svenska Jerusalemföreningens tidskrift, årgång 109 – mars 2010 – nummer1).

På Den Gode Herdens Svenska Skola som kallar sig en kristen friskola går det 357 elever varav endast sju är från kristna familjer. De övriga 98 % av eleverna på skolan är från muslimska hem. Religionskunskap lärs ut men eleverna delas upp av skolan efter föräldrarnas religionstillhörighet. De elever som har muslimska föräldrar lär sig om islam medan de elever som kommer från kristna hem lär sig om kristendomen.

Palestinska ärkebiskopen Atallah Hanna som kritiseras för hatiska uttalanden mot judar och hyllandet av terrorister besöker elever på Den Gode Herdens Svenska Skola i Betlehem.

Jag tycker det är konstigt att Svenska Jerusalemföreningen marknadsför skolan som kristen så ivrigt när det är lika mycket islam som lärs ut på skolan. Det är självklart bra att eleverna får lära sig om både islam och kristendom men varför är det så viktigt för Svenska Jerusalemföreningen att ge sken av att skolan är kristen? Föreningen talar också om att skolan bara har kristna lärare (Svenska Jerusalemföreningens tidskrift årgång 109 – mars 2010 – nummer1). Varför tycker Svenska Jerusalemföreningen att lärarnas religionstillhörighet är viktig att framhäva? På bilder från skolan kan man se att minst två av lärarna på skolan är muslimer. Så varför är det viktigt för Svenska Jerusalemföreningen att hävda att det bara finns kristna lärare på den skola de uppmanar kristna medlemmar i Svenska kyrkan att ge kollekt till?

1, 8 miljoner kronor om året uppskattar Svenska Jerusalemföreningen att de samlar in till Den Gode Herdens Svenska Skola i Betlehem.Framförallt sägs pengarna gå till att täcka lärarlöner. En stor del av pengarna samlas in genom kollekt i Svenska kyrkans församlingar.

När det stod klart för mig vad det fanns för problematiskt innehåll i de palestinska skolböckerna i en skola Svenska kyrkan samlar in kollekt till skrev jag ett öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén som jag bad agera mot undervisningen. Här fanns ju nu en otroligt fin chans för Svenska kyrkan att göra bot och bättring och samtidigt göra en ordentlig insats för fred.

Den 16 januari fick jag ett svar från Svenska kyrkan på mitt öppna brev.

I sit svar skriver Svenska kyrkan:

“Den Gode Herdens skola är en kristen friskola i Betlehem. Den palestinska skolmyndigheten anger de ramar som friskolor har att verka inom. ( jfr förhållandet i Sverige). Det innebär att skolorna är skyldiga att följa den läroplan som fastställs av den palestinska skolmyndigheten och använda de läromedel som anvisas.”

Genom detta svar bekräftar Svenska kyrkan att de våldsbejakande skolböckerna används.

“Undervisningen bedrivs ju inte i ett vakum utan hänger samman med den politiska diskursen och den polarisering som råder på båda sidor.” 

De erkänner alltså att skolböckerna har politiska budskap. Men de konstaterar att de är förvissade om att ”några av de barn som utbildas på Den Gode Herdens skola idag kommer att vara en del av en rättvis och hållbar fred imorgon.”  Åtgärder vidtas alltså inte från Svenska kyrkans håll mot skolans läroböcker.

Under våren besökte jag tillsammans med Vänskapsförbundet Sverige-Israel Svenska kyrkans högkvarter i Uppsala och lade där fram problembilden för Kyrkan ytterligare en gång. Jag överräckte då även ett palestinsk förslag på skolundervisning för fred och samexistens, Wasatia, författat av den palestinske professorn och fredsaktivisten Mohammed S. Dajani Daoudi. Förslaget på ny palestinsk undervisning utgår enligt dess författare från islams tradition av icke-våld och kompromiss.

Men jag blev grymt besviken över bemötandet från Svenska kyrkan. Istället för att få höra att den svenska kyrkoorganisationen nu ska ställa krav på Palestinska myndigheten att upphöra med de våldsbejakande skolböckerna och föra fram det fredliga palestinska förslaget på skolundervisning möttes jag av en Svensk kyrka som ofta tittade ner i sina papper medan jag visade filmer med palestinska skolbarn som med vapenattrapper och vapen i sina händer läste upp sina skolböckers våldsbejakande texter. Svenska kyrkan ville inte se verkligheten.

Några löften om att självständigt påverka palestinska myndigheter eller kritisera skolans ledning fick jag inte från Svenska kyrkan när vi skiljdes åt. Istället sade Svenska kyrkan att man skulle invänta agerande från EU. Med andra ord Svenska kyrkan varken vill eller vågar gå fram ensam för fred och mot våldsretorik i de palestinska områdena. Hur ska jag annars tolka detta sätt att resonera?

Under våren skrev jag en debattartikel om de palestinska skolböckerna i tidningen Världen Idag, föreläste för olika civilsamhällsorganisationer och blev intervjuad av olika medier i ämnet.

Tydligen har detta gjort att Svenska Jerusalemföreningen gått in i försvarsställning orolig att förlora sitt bistånd från Svenska kyrkans medlemmar och kollektgivare.

I årets marsnummer av föreningens tidskrift kan vi läsa en artikel om att ”rabbiner och palestinier granskar läroböcker”(Svenska Jerusalemföreningens tidskrift årgång 118 – mars 2019 – nummer 1). I artikeln hänvisas det till ”Victims of Our Own Narrativesen rapport om israeliska och palestinska skolböcker släppt 2013 och författad på initiativ från Council of Religious Institutions of the Holy Land (CRIHL). Jag har läst rapporten och tycker att det finns mycket att kritisera i den. Till att börja med finns för få bilder från källorna så att man kan gå tillbaka och jämföra med översättningarna av skolböckerna. För det andra finns ingen lista över alla böcker som översättarna analyserat. Men framförallt överdrivs systematiskt brister i israeliska läroböcker medan de samma slätas över och bortförklaras i de palestinska. Med stöd av rapporten hävdar Svenska Jerusalemföreningen att ”förnedrande beskrivningar av ”den andre” som finns i läroböcker i andra delar av världen saknas här. Vi kan därmed konstatera att det som vi ibland hör om att palestinska skolböcker är fulla av judehat, bestämt kan dementeras” (Svenska Jerusalemföreningens tidskrift årgång 118 – mars 2019 – nummer 1). Värt att veta är dock att Israels chefsrabbinat som ingår i CRIHL inte stödde rapporten och USA liksom Israel tog avstånd från den och kritiserade dess slutsatser. Den som vill kan fördjupa sig ytterligare i kritiken mot rapporten genom att läsa journalisten Adi Schwartzs artikel The Palestinian Textbook Fiasco i det amerikanska onlinemagasinet The Tower.

I senaste numret av Svenska Jerusalemföreningens tidskrift fortsätter förnekelsen av de palestinska skolböckernas våldsbejakande retorik genom föreningens egen granskning av palestinska skolböcker i arabiska språket. Böckerna gavs ut mellan åren 2002 till 2006. På den tiden användes dock inte just de här skolböckerna, i arabiska språket, på samma sätt som idag för att föra ut våldsbejakande budskap. Granskningen basunerar ut att ”man aldrig finner något hat eller uppmaningar till våld” i skolböckerna (Svenska Jerusalemföreningens tidskrift årgång 118– juni 2019 – nummer 2).

I sin tidskrift går Svenska Jerusalemföreningen också till attack mot en intervju med mig i den kristna tidningen Hemmets Vän där jag blev intervjuad om Den Gode Herdens Svenska Skolas läromedel.Föreningen är besviken över att inte ha fått ge sin version av skolan. De skriver också att de inte fått svar på sin fråga från den person som i tidningen ”angriper” Den Gode Herdens Svenska Skola om varifrån han fått tag på de läromedel han hänvisar till.”Det finns tydligen krafter bland kristna i Sverige som motverkar fredsarbete”, konstaterar föreningen. Vem har de ställt frågan till? Inte till mig i alla fall.

Det är sorgligt att Svenska Jerusalemföreningen försöker försvara sig mot kritiken av skolböckerna i Den Gode Herdens Svenska Skola genom att visa upp en inaktuell och kritiserad rapport och genom att göra en granskning av gamla skolböcker medan de har de aktuella skolböckerna som kritiseras mitt framför näsan på sig i den skola som de finansierar. Vad värre är, istället för att föreningen rannsakar sig själv för sin brist på krav på en sund undervisning utan våldsinslag och antisemitism i den skola föreningen finansierar, försöker föreningen smutskasta budbäraren, alltså mig, som en kraft mot fred, när det är tvärtom. Jag kritiserar ju att Den Gode Herdens Svenska Skola i Betlehem använder skolböcker som lär barnen krig, hat och antisemitism istället för fred.

Jag har arbetat flera intensiva dygn och veckor med mina arabiska översättare och palestinska och israeliska källor, inte för att motverka fred och attackera en skola utan för att rädda palestinska barn och ungdomar från våldsbejakande budskap som leder till ett evigt krig i Mellanöstern. Jag hoppas att Svenska kyrkan framöver ska visa sin tro på kraften i fredens budskap. Jag vill att Kyrkan visar prov på att vilja göra bot och bättring. Kyrkan kan göra en historiskt kristen insats för fred i Det Heliga Landet genom att ställa krav på att palestinska skolor de ger kollekt till inte använder krigets skolböcker.

Kollektupptagningen i Svenska kyrkan till Svenska Jerusalemföreningens skola i Betlehem fortsätter trots kritiken som synts i media och framförts till Svenska kyrkan både skriftligen och muntligen. Svenska Jerusalemföreningen har från september 2018 till april 2019 samlat in 1 576 639 kronor i kollekt i Svenska kyrkan. Den Gode Herdens Svenska Skola har dessutom mottagit gåvor i pengar från september 2018 till april 2019 för över 475 000 kronor via den svenska föreningen.

Denna blogg tar avstånd från antisemitism och våldsbejakande extremism och arbetar aktivt för att medvetandegöra svenska medborgare och beslutsfattare om antisemitismens och den våldsbejakande extremismens ansikten. Texter som kan anses antisemitiska och våldsbejakande har här återgetts endast i syfte att sprida kunskap och medvetenhet om antisemitism och våldsbejakande extremism.

Länkar:

Wasatia utbildning: http://www.impact-se.org/wp-content/uploads/WASATIA-IMPACT-Booklet_Digital-Format-A5.pdf

Artikel om besök till Svenska kyrkan: https://www.varldenidag.se/nyheter/de-utmanade-kyrkans-ledning-om-antisemitism/repsdh!myRyPz0Sh6Qt5ooy9PLdYA/

Rapport om palestinska skolböcker från IMPACT-SE: http://www.impact-se.org/wp-content/uploads/PA-Reports_-Combined-Selected-Examples.pdf

Rapport om palestinska skolböcker från Terrorism.info.org: https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/07/E_184_18.pdf

CRIHL:s rapport om israeliska och palestinska skolböcker: https://d7hj1xx5r7f3h.cloudfront.net/Israeli-Palestinian_School_Book_Study_Report-English.pdf

6 tankar på “Kollekten fortsätter till ”en skola för fred” med skolböcker för krig

  1. Pingback: Sweden: The Church that Spreads Hate by Nima Gholam Ali Pour | RUTHFULLY YOURS

  2. Pingback: Suède : une Eglise Prêcheuse de Haine par Nima Gholam Ali Pour – Le Blog de Thérèse

  3. Pingback: Sverige: Kirken, der spreder had – Finanz.dk

  4. Pingback: Den Korte Avis | Sverige: Kirken, der spreder had

  5. Pingback: Den Korte Avis | Sverige: Kirken, der spreder had – hastosee.com

  6. Pingback: I skuggan av coronakrisen: Sverige ger 423 miljoner kr till palestinsk undervisning som hyllar terrorism | TOBIAS POLITISKA RESEARCH

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.